Pomoc

Otwock Żegluje

Powrót do listy

3. Lokalizacja

I Etap - Teatr im. Stefana Jaracza w Otwocku, II - Etap jeziora mazurskie

4. Zasady ogólnodostępności

Projekt skierowany jest do mieszkańców Otwocka. Osób sprawnych i niepełnosprawnych.

Warunki uczestnictwa:

- Zamieszkanie na terenie miasta Otwock

- Ukończone 14 lat(udział osób niepełnoletnich wyłącznie z rodzicem, lub opiekunem posiadającym uprawnienie wychowawcy)

- Osoby niepełnosprawne muszą posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

- Przesłanie na adres organizatora w terminie, kompletnej dokumentacji zgłoszeniowej do projektu( o zakwalifikowaniu decyduje kolejność wpływu dokumentacji)

- Podpisanie i przestrzeganie regulaminu uczestnika projektu.

Pierwszy etap projektu dostępny jest dla wszystkich chętnych mieszkańców Otwocka, do udziału drugim etapie projektu kandydatów kwalifikuje Społeczna Komisja Rekrutacyjna.

O zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w projekcie zadecyduje Społeczna Komisja Rekrutacyjna na podstawie przesłanej pocztą przez kandydatów, dokumentacji zgłoszeniowej i o decyzji powiadamia kandydata telefonicznie lub mailowo.

Zasady rekrutacji:

1. Zamieszkanie na terenie miasta Otwock

2. Ukończone 14 lat(udział osób niepełnoletnich wyłącznie z rodzicem, lub opiekunem posiadającym uprawnienie wychowawcy)

3. Osoby niepełnosprawne muszą posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

4. Złożenie na piśmie oświadczenia o stanie zdrowia umożliwiającym udział w projekcie żeglarskim

(w imieniu niepełnoletnich uczestników oświadczenie składają rodzice lub opiekun prawny)

5. Przesłanie na adres organizatora w terminie, kompletnej dokumentacji zgłoszeniowej do projektu( o zakwalifikowaniu decyduje kolejność wpływu dokumentacji)

6.Przesłanie na podany w ogłoszeniu o projekcie adres kompletnej, w terminie, czytelnie wypełnionej dokumentacji zgłoszeniowej

7. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność wg.daty wpływu dokumentacji zgłoszeniowej

Dokumenty zgłoszeniowe będą do pobrania na stronie organizatora www.zeglarze.info

5. Szczegółowy opis projektu

Pomysłodawca planuje zorganizowanie dla mieszkańców Otwocka bezpłatnego szkolenia żeglarskiego i motorowodnego.

Cel projektu

Celem projektu jest bezpłatna nauka umiejętności żeglarskich i motorowodnych, w stopniu kwalifikującym uczestników do państwowych egzaminów na stopień żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego. Dla zdecydowanych planowana jest możliwość zdawania egzaminu na patent żeglarza jachtowego i patent sternika motorowodnego. Uczestnicy projektu wezmą udział w żeglarskim szkoleniu teoretycznym i praktycznym (w formie dostosowanej do możliwości poszczególnych uczestników, ich rodzaju i stopnia niepełnosprawności, oraz wieku) umożliwiającym samodzielne prowadzenie jachtu żaglowego i motorowodnego w przyszłości, po zakończeniu projektu i samodzielne uprawianie żeglarstwa w przyszłości. Wyszkolenie teoretyczne i praktyczne w stopniu kwalifikującym uczestników do państwowego egzaminu na stopień żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego. Są to państwowe uprawnienia zawodowe umożliwiające pracę zarobkowa w żeglarstwie na wolnym rynku. Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych:

1) po wodach śródlądowych;

2) o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm

od brzegu, w porze dziennej.

W praktyce oznacza to przede wszystkim pełne uprawnienia na śródlądziu. Z patentem Żeglarza Jachtowego możemy po wodach śródlądowych pływać bez żadnych ograniczeń dotyczących akwenu, pory, wielkości jachtu czy powierzchni ożaglowania. Po prostu możemy żeglować każdym jachtem. Osoby niepełnoletnie pod nadzorem. Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:

1) po wodach śródlądowych;

2) o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm

od brzegu, w porze dziennej.

3. Osoby w wieku poniżej 16. roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika

do 60 kW. pod nadzorem

Opis projektu

Żeglarstwo jest doskonałą formą rehabilitacji, sposobem na aktywny zdrowy wypoczynek. Rozwija spostrzegawczość, pamięć, orientację, pozytywnie wpływa na wiarę w siebie, uczy odpowiedzialności i współdziałania w grupie. Udział w projekcie zapewnia osobom niepełnosprawnym, poza nabyciem nowych umiejętności (samodzielne prowadzenie jachtu), wyjście z izolacji i nawiązywanie nowych relacji.

W projekcie zaplanowano realizację 8 żeglarskich warsztatów szkoleniowych, które dla podkreślenia ich praktycznego charakteru przeprowadzone zostaną w formie rejsów szkoleniowych, podczas których prowadzone wykłady teoretyczne o rozszerzonym zakresie oddziaływania na beneficjentów oraz zajęcia praktyczne związane z dowodzeniem, odpowiedzialnością za załogę i sprzęt podczas

prowadzenia jachtu. Nadzór nad w/w szkoleniem prowadzi Komendant wyszkolenia żeglarskiego profesjonalny instruktor z doświadczeniem pracy z osobami niepełnosprawnymi. Każdy z 8 warsztatów odbywać się będzie w formie 14 – dniowego rejs. Na każdym jachcie popłynie 8 beneficjentów, oraz sternik i wolontariusz. W sumie w skali całego projektu w warsztatach weźmie udział 80 osób (64 beneficjentów i 16 kadry) Osoby te zostaną przeszkolone praktycznie i teoretycznie (w formie dostosowanej do możliwości poszczególnych uczestników, ich rodzaju i stopnia niepełnosprawności) do samodzielnego prowadzenia jachtów żaglowych. Zajęcia praktyczne stanowią najważniejszy element projekty. Odbywać się będą na pokładzie jachtów codziennie przez 14 dni warsztatów. Zajęcia prowadzone będą (na każdym z jachtów uczestniczących w rejsie) równocześnie przez sternika oraz wolontariusza. Beneficjenci przejdą szkolenie praktyczne i teoretycznie (w formie dostosowanej do możliwości poszczególnych uczestników, ich rodzaju i stopnia niepełnosprawności) umożliwiającym samodzielne prowadzenie jachtu żaglowego i motorowodnego, w przyszłości, po zakończeniu projektu. Aby osiągnąć cel projektu tj. uzyskać umiejętność samodzielnego prowadzenia jachtów - beneficjenci projektu będą musieli opanować materiał teoretyczny i nabyć umiejętności praktyczne zgodnie z wymogami szkolenia. w dwóch etatach.

Etap I. Teatr im.S.Jaracza w Otwocku

Termin: 01-04.2018r

- Dla wszystkich mieszkańców Otwocka (spełniających warunki rekrutacji do projektu) chętnych do udziału w projekcie, zostanie zwołane zebranie organizacyjne na którym kandydaci otrzymają szczegółowe informacje, jak, gdzie i w jaki sposób uzyskać materiały szkoleniowe potrzebne do samodzielnej nauki teorii żeglarstwa . Kandydaci we własnym zakresie, pod kierunkiem Kierownika wyszkolenia żeglarskiego, samodzielnie uczą się teorii. Dla zainteresowanych zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny w pomieszczeniu użyczonym przez Dyrekcję Teatru im.S.Jaracza w Otwocku, w którym będą odbywały się konsultacje indywidualne dotyczące zagadnień szkoleniowych. Beneficjenci droga mailowa zgłaszają do organizatora tematy do konsultacji. Punkt konsultacyjny czynny będzie w terminach i godzinach ustalonych na zebraniu organizacyjnym z kandydatami. W kwietniu 2018r w celu weryfikacji zdobytych wiadomości, kandydaci przejdą test komputerowy z zakresu wymaganego materiału teoretycznego. Wynik testu będzie brany pod uwagę przez Społeczną Komisję Rekrutacyjną przy kwalifikacji kandydatów do udziału w II etapie projektu. Przygotowanie teoretyczne, nauka własna beneficjentów w I etapie projektu, pozwala na efektywne wykorzystanie czasu przeznaczonego na praktyczne szkolenie żeglarskie w II etapie projektu, podczas długodystansowych rejsów żeglarskich. Zakres szkolenia opracowany jest na podstawie wymogów i wytycznych Polskiego Związku Żeglarskiego, na stopień żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego

WIEDZA TEORETYCZNA:

1. Przepisy

2. Budowa i obsługa jachtu

3. Teoria żeglowania

4. Locja

5. Ratownictwo i bezpieczeństwo

6. Teoria manewrowania

7. Meteorologia

8. Podstawowe zasady ochrony środowiska naturalnego.

Etap II Akweny Wielkich jezior Mazurskich

Terminy rejsów szkoleniowych :

01.07-14.07.2018r

16.07-29.07.2018r

01.08.-14.08.2018r

16.08-29.09.2018r

UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE:

1. Eksploatacja jachtu śródlądowego

2. Prace bosmańskie

3. Wykonywanie manewrów jachtem (manewry podstawowe oraz manewry dodatkowe)

W ciągu dnia, podczas żeglowania, zaplanowano na każdym z jachtów grupowe

zajęcia praktyczne(prowadzone przez sterników i wolontariuszy) i grupowe zajęcia teoretyczne oraz codzienne konsultacje indywidualne w miarę zgłaszanych potrzeb. Zajęcia teoretyczne ukierunkowują beneficjentów, w zależności od ich osobowości, w podejmowaniu samodzielnych, bezpiecznych i odpowiedzialnych decyzji. Niema funkcji ,,pasażera". Beneficjenci podzieleni na wachty ( nawigacyjną, pokładową, kambuzową) samodzielnie wykonywać będą manewry i prace konieczne do wykonania na jachcie żaglowym płynącym w rejsie długodystansowym. Sami zadbają o porządek i samodzielnie przygotują posiłki z produktów dostarczonych przez organizatora.

Nabyte podczas rejsu żeglarskie umiejętności praktyczne i wiedza teoretyczna zostaną zweryfikowane podczas wewnętrznego pisemnego egzaminu oraz udziału jachtów w rozgrywanych na koniec rejsu regatach. Dla zdecydowanych możliwość zorganizowania dodatkowo zdawania egzaminu na stopień żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego Rozkład dnia i zaplanowane godziny zajęć mogą być zmienne i będą dostosowywane do aktualnie panujących warunków atmosferycznych panujących na akwenie.

Zagrożenia i obszary ryzyk związanych z realizacją projektu. Z posiadanego przez organizatora wieloletniego doświadczenia wynika, że nie ma większych zagrożeń dla realizacji projektu. Chętnych do udziału w projektach jest zawsze znacznie więcej, niż miejsc w realizowanych w

ramach projektów rejsach i imprezach żeglarskich, które organizujemy od 2007r. (zawsze jest lista rezerwowa, gdyby ktoś nie dojechał z powodów losowych). Jedynym, ale bardzo mało prawdopodobnym zagrożeniem mogą być długotrwałe, intensywne deszcze. W tym wypadku jachty z załogami przeczekują niepogodę w portach, trwa to zazwyczaj kilka godzin, podczas których prowadzone jest szkolenie

teoretyczne (przepisy, ratownictwo i bezpieczeństwo, locja, meteorologia, teoria żeglowania, budowa jachtów, nauka węzłów, tradycja i ceremoniał żeglarski, nauka szant, zdobywanie pozytywnej motywacji i odpowiedzialności w podejmowaniu decyzji z zachowaniem bezpieczeństwa własnego, załogi i sprzętu oraz pozytywne budowanie relacji międzyludzkich)

Opis docelowej grupy beneficjentów ostatecznych projektu

Uczestnicy projektu to mieszkańcy Otwocka, w wieku min. 14 lat. Osoby sprawne i niepełnosprawne, niezależnie od stopnia i rodzaju niepełnosprawności ze schorzeniami narządu ruchu, schorzeniami narządu wzroku oraz z niepełnosprawnością wynikającą z ogólnego stanu zdrowia, w tym osoby na wózkach inwalidzkich. Ograniczenie wiekowe uczestnika min.14 lat, wynika z przepisów Polskiego Związku Żeglarskiego. Młodzież poniżej tego wieku nie może zdawać egzaminów na patent żeglarski i motorowodny. Projekt będzie zorganizowany będą w sposób profesjonalny – zapewniający poza szkoleniem na najwyższym poziomie również opiekę oraz bezpieczeństwo uczestnikom. Właśnie ze względów bezpieczeństwa – oraz z uwagi na ograniczoną powierzchnię na jachcie, przyjęto w projekcie zasadę, iż na

każdym z 2 jachtów uczestniczących każdorazowo w warsztatach popłynąć może nie więcej niż 1 osoba poruszająca się na wózku oraz nie więcej niż 1 osoba z niepełnosprawnością wzrokową (takie osoby ze względu na specyfikę niepełnosprawności wymagają często większego zaangażowania kadry z doświadczeniem, a podczas rejs una każdym z jachtów płynie 1 sternik oraz 1 wolontariusz). Przewiduje się udziału uczestnika wraz z opiekunem jako uczestnikiem projektu. Tworzą razem zespół, razem zgłaszają się do projektu i po jego zakończeniu wspólnie uprawiają żeglarstwo w formie dostosowanej do ich możliwości zdrowotnych.

Zasady promocji projektu i rekrutacji beneficjentów ostatecznych projektu

Z uwagi na lokalny zasięg projektu, planowaną promocję, rekrutację uczestników, nabór i weryfikację kadry (sterników oraz wolontariuszy) rozpoczniemy natychmiast po ogłoszeniu wyników konkursu. Rekrutacja uczestników odbędzie się poprzez internet. Ogłoszenie o projekcie i

zasadach rekrutacji zamieszczone zostanie na stronie organizatora www.zeglarze.info, www. otwock.pl,oraz stronach internetowych odwiedzanych przez mieszkańców Otwocka, lokalnych ,,otwockich"portalach społecznościowych. Doświadczenia w rekrutacji uczestników do zrealizowanych innych projektów dowodzi, iż jest to w dobie globalnej cyfryzacji , bez kosztowa i skuteczna metoda dotarcia z informacją o projekcie do największej liczb zainteresowanych udziałem uczestników.Ponadto informacja o projekcie wraz z zasadami rekrutacji dotrze do szkół i lokalnych mediów. Chętni do udziału w projekcie przesyłają na adres Organizatora,dokumenty zgłoszeniowe, zamieszczone w zakładce

,,do pobrania" na stronie organizatora www.zeglarze.info. Decyzję o przyjęciu do II etapu projektu na podstawie przysłanej dokumentacji podejmuje Społeczna Komisja Rekrutacyjna. Pierwszeństwo w przyjęciu na rejsy będą miały:

1. osoby młode (gdyż mają przed sobą perspektywę wielu lat uprawiania żeglarstwa w różnych jego

formach, zdobywania kwalifikacji żeglarskich umożliwiających podjęcie pracy w żeglarstwie)

2.osoby niepełnosprawne tworzące zespół z osobą sprawną z najbliższego otoczenia( rodzina, szkoła, uczelnia, praca, przyjaciele, znajomi)

3. osoby z rodzin o niskich dochodach

4. osoby które pozytywnie zdały test komputerowy z wiadomości teoretycznych na zakończenie I etapu

Warunki rekrutacji beneficjentów ostatecznych do projektu (charakterystyka beneficjentów ostatecznych projektu)

a) Płeć

Płeć bez znaczenia

b) Wiek

minimum 14 lat

c) Stopień niepełnosprawności

Znaczny

Umiarkowany

Lekki

d) Rodzaj niepełnosprawności

Schorzenie narządu ruchu w tym osoby na wózkach inwalidzkich

Schorzenie narządu wzroku

Ogólny stan zdrowia

e) Wykształcenie

Wykształcenie bez znaczenia

f) Zatrudnienie

Zatrudnienie bez znaczenia

g) Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy

Rejestracja bez znaczenia

h) Uczestnictwo w Warsztacie Terapii Zajęciowej

bez znaczenia

i) Miejsce zamieszkania

Otwock

Uzasadnienie realności osiągnięcia zakładanej liczby beneficjentów ostatecznych, którzy otrzymają wsparcie w ramach projektu.

Z wieloletniego doświadczenia Organizatora wiadomo , iż zawsze było i jest więcej chętnych do udziału w rejsach i szkoleniach niż miejsc którymi dysponujemy. Organizator szkolenia i rejsy dla osób niepełnosprawnych i sprawnych na jeziorach mazurskich , na jachtach kabinowych i mazurskich żaglowcach: "Płynący Obłok" i ,"Mahagoni" organizuje od kilkunastu lat. Organizator osiada adresy osób, które nie mogły być przyjęte z powodu braku miejsc do projektów w latach ubiegłych.

Kadra. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą wiedzę, umiejętności, niezbędne kwalifikacje uprawniające do prowadzenia rejsu oraz podstawowych szkoleń z zakresu żeglarstwa. Osoby prowadzące szkolenie posiadają doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Pośród kadry znajdą się osoby o stopniach: kapitan jachtowy, kapitan motorowodny, sternik jachtowy, jachtowy sternik morski, sternik motorowodny, instruktor żeglarstwa, instruktor sportu osób niepełnosprawnych, żeglarz jachtowy, fizjoterapeuta. Warunki jakie winien spełnić beneficjent ostateczny

Mieszkaniec Otwocka, w wieku min.12 lat osoba sprawna lub niepełnosprawna (posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności), która zgłosi chęć udziału w projekcie i spełni warunki rekrutacji do uczestnictwa w projekcie.

Planowane działania projektowe:

1. Złożenie projektu do Budżetu Obywatelskiego

2. Promocja projektu na stronie organizatora www.zeglarze.info, www. otwock.pl,oraz stronach internetowych odwiedzanych przez mieszkańców Otwocka, lokalnych ,,otwockich"portalach społecznościowych, akcja plakatowa w punktach oddawania głosów, banery uliczne.

3. Ogłoszenie wyników konkursu, podpisanie umowy na realizację projektu z organizatorem wskazanym przez wnioskodawcę

4. Rekrutacja uczestników.

Z uwagi na lokalny zasięg projektu, planowaną promocję, rekrutację uczestników, nabór i weryfikację kadry (sterników oraz wolontariuszy) rozpoczniemy natychmiast po ogłoszeniu wyników konkursu. Rekrutacja uczestników odbędzie się poprzez internet. Ogłoszenie o projekcie i

zasadach rekrutacji zamieszczone zostanie na stronie organizatora www.zeglarze.info, www. otwock.pl,oraz stronach internetowych odwiedzanych przez mieszkańców Otwocka, lokalnych ,,otwockich"portalach społecznościowych.

5. Realizacja I etapu projektu - termin 01-04.2018r

6. Rekrutacja kadry i wolontariuszy podpisywanie umów wolontariackich

Rekrutacja kadry oraz wolontariuszy rozpocznie się niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu.

7. Podpisywanie umów na czarter jachtów 01.01-31.01.2018r

8. Realizacja II etapu projektu rejsów szkoleniowych w dniach 01.07- 29.08.2018r

9. Koordynacja projektu

Przez cały okres trwania projektu (tj. 12 miesięcy) osobą odpowiedzialną za jego powodzenie za: (promocję,

rekrutację beneficjentów, kadry oraz wolontariuszy, za podpisywanie umów, za prawidłowość przebiegu

warsztatów, bieżącą sprawozdawczość, nadzór nad rozliczeniami projektu, bieżącą ewaluację zadania oraz

opracowanie wyników ewaluacji i sporządzenie sprawozdania) będzie koordynator projektu.

10. Rozliczenie projektu

Rozliczeniem projektu (umowy, zakupy, czartery etc.) zajmie się księgowa,przy współpracy koordynatora projektu

Informacje o możliwościach wykonania projektu: Posiadane zasoby kadrowe organizatora , doświadczenie i kwalifikacje osób zaangażowanych do realizacji projektu wskazujące na możliwość realizacji projektu Organizator od lat współpracuje z kadrą żeglarską posiadającą wymagane kwalifikacje do prowadzenia rejsów i szkoleń. Kadra posiada doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, oraz certyfikaty, stopnie żeglarskie, instruktorskie: żeglarz jachtowy, sternik jachtowy, jachtowy sternik morski, kapitan jachtowy, sternik

motorowodny, instruktor żeglarstwa, instruktor sportu osób niepełnosprawnych, wolontariusz żeglarstwa osób niepełnosprawnych, fizjoterapeuta.

Zaplecze techniczne jakie zostanie zaangażowane do realizacji projektu:

-Wyczarterowane na potrzeby projektu zostaną kabinowe 2 jachty żaglowe, z kompletnym wyposażeniem i silnikami pomocniczymi .

-Użyczone zostanie pomieszczenie biurowe z mediami i samochód do transportu zakupionej żywności na jachty

Organizator projektu.

Pomysłodawca wskazuje organizatora i planuje powierzenie realizacji projektu dofinansowanego z Budżetu Obywatelskiego przez Mazowieckie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych, które od 2008 r jest jedynym organizatorem tego typu projektów lokalnych i ogólnopolskich na terenie miasta Otwocka. Wskazany organizator posiada bogate wieloletnie doświadczenie, kadrę i wolontariuszy o odpowiednich kwalifikacjach, gwarantujących bezpieczną realizację projektu z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i jakości. Działalność tej organizacji jest pozytywnie oceniana przez JST, oraz mieszkańców ( w zał.rekomendacje, opinie,nagrody).

Kompletna historia działalności organizacji na stronie www.zeglarze.info.

Doświadczenie Organizatora. w realizacji zadań/projektów o podobnej tematyce ,opis zadań/projektów realizowanych ze wskazaniem, tych które z tych zadań/projektów realizowane były we współpracy z administracja publiczną. Wszystkie zrealizowane zadania zostały rozliczone w terminie i bez uwag.

2013

1. ,,Żeglarskie warsztaty artystyczne" -IV edycja ogólnopolskiego projektu, którego celem jest jest integracja i rehabilitacja

społeczna osób niepełnosprawnych, uzdolnionych artystycznie, poprzez ich udział w programie łączącym

edukację kulturalno-artystyczną i sztukę, z żeglarstwem.

Dofinansowanie ze środków Starosty Giżyckiego

2. ,,Integra -Vip" -rejs integracyjny osób niepełnosprawnych i przedstawicieli biznesu z powiatu otwockiego

na mazurskim żaglowcu s/y Płynący Obłok

3. ,,Razem po żaglami" - II edycja warsztatów zakończona rejsem na mazurskim żaglowcu s/y Mahagoni.

Dofinansowanie ze środków Prezydenta Otwocka

4. Klubowe rejsy stażowo - szkoleniowe dla osób niepełnosprawnych po akwenach Wielkich Jezior

Mazurskich

5.,,Żeglarskie warsztaty artystyczne"- V edycja edycja ogólnopolskiego projektu, którego celem jest jest integracja i

rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych, uzdolnionych artystycznie, poprzez ich udział w

programie łączącym edukację kulturalno-artystyczną i sztukę, z żeglarstwem.

Dofinansowanie ze środków PO FIO

2014

1. ,,Razem po żaglami" - II edycja warsztatów zakończona rejsem na mazurskim żaglowcu s/y Mahagoni.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych. z zaburzeniami

psychicznymi i fizycznymi poprzez: edukację, rehabilitację psychoterapeutyczną, pedagogiczną i społeczną

członków rodzin osób niepełnosprawnych i osób z ich najbliższego otoczenia. Edukacja żeglarska

uczestników celem wspólnego aktywnego uprawiania żeglarstwa. Warsztaty

rehabilitacyjno-psychoterapeutyczne, dla osób niepełnosprawnych, i ich rodzin , opiekunów, kadry i

wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji.

Dofinansowanie ze środków PFRON

2.,, Pokłady nadziei"- III Edycja ogólnopolskiego projektu -rejsy szkoleniowe przygotowujące do egzaminu na patent żeglarza

jachtowego, jachtami kabinowymi po jeziorach, oraz promujący żeglarstwo

osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie ze środków PFRON

,,Żeglarskie warsztaty artystyczne" -VI edycja ogólnopolskiego projektu, którego celem jest jest integracja i rehabilitacja

społeczna osób niepełnosprawnych, uzdolnionych artystycznie, poprzez ich udział w programie łączącym

edukację kulturalno-artystyczną i sztukę, z żeglarstwem.

Dofinansowanie ze środków PFRON

3.,,Kużnia sterników"- rejs szkoleniowy dla osób niepełnosprawnych, przygotowujący do egzaminu na

patent żeglarza jachtowego

Dofinansowanie Prezydenta Otwocka

2015r

1.,,Pokłady nadziei"- III edycja. ogólnopolskiego projektu

żeglarskie warsztaty szkoleniowe dla osób niepełnosprawnych,

Dofinansowanie ze środków PFRON.

2016.

1. ,,Razem po żaglami" - III edycja warsztatów zakończona rejsem na jeziorach mazurskich.

Celami projektu są:

- poprawa funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych poprzez: edukację, rehabilitację psychoterapeutyczną, pedagogiczną i społeczną członków rodzin osób niepełnosprawnych, oraz osób z ich najbliższego otoczenia, zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych.

- nabycie nowych umiejętności i wiedzy.

- przywrócenie w miarę możliwości, osobie niepełnosprawnej, możliwości funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie.

- wzmocnienie więzi i stworzenie nowych płaszczyzn wspólnych działań, osobie niepełnosprawnej z rodziną i członkom rodziny z osobą niepełnosprawną.

- nauka żeglowania w stopniu podstawowym uczestników, celem wspólnego aktywnego uprawiania żeg

Dofinansowanie ze środków Prezydenta Otwocka

2.,,Kuźnia sterników"

Celem głównym zadania jest upowszechnianie i wzrost aktywności fizycznej, poprzez uprawianie sportu żeglarskiego, przez mieszkańców powiatu otwockiego (osoby niepełnosprawne i sprawne).

Celem szczegółowym jest stworzenie i wyszkolenie kompetentnej kadry żeglarskiej posiadającej patenty żeglarskie, instruktorskie i wolontariuszy żeglarstwa osób niepełnosprawnych, na potrzeby naszych zadań statutowych planowanych do realizacji w przyszłości.

Dofinansowanie ze środków Powiatu Otwockiego

2017.

1. ,,Razem pod żaglami" - integracyjny rejs szkoleniowy dla mieszkańców Otwocka.

Dofinansowanie ze środków Miasta Otwock i Powiatu Otwockiego.

2.. „Profesjonalni w działaniu – zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych”

POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ]

Dofinansowanie ze środków PFRON

Razem pod żaglami- żeglarskie warsztaty szkoleniowe , planowana realizacja wrzesień - październik 2017r

6. Uzasadnienie realizacji projektu

Żeglarstwo jest doskonałą formą rehabilitacji, jest sportem który można aktywnie uprawiać, od wczesnej młodości do późnego wieku. Rozwija spostrzegawczość, pamięć, orientację, pozytywnie wpływa na wiarę w siebie, uczy odpowiedzialności i współdziałania w grupie. Warsztaty żeglarskie -zapewniają osobom niepełnosprawnym poza nabyciem nowych umiejętności (samodzielnego prowadzenia jachtu) wyjście z izolacji i nawiązywanie nowych relacji. W projekcie zaplanowano realizację 6 żeglarskich warsztatów szkoleniowych które dla podkreślenia ich

praktycznego charakteru przeprowadzone zostaną w formie rejsów. Każdy z 8 warsztatów odbywać się będzie w formie 14 – dniowego rejsu . Na każdym jachcie popłynie 10 osób ( 8 beneficjentów i 2 osoby kadry- sternik i wolontariusz). W warsztatach weźmie udział 64 beneficjentów mieszkańców Otwocka, oraz 16 osób kadry. Ogólna liczna uczestników projektu wynosi 80 osób. Zakres szkolenia opracowany jest na podstawie wymogów i wytycznych Polskiego Związku Żeglarskiego na stopień żeglarza jachtowego.

WIEDZA TEORETYCZNA:

1. Przepisy

2. Budowa i obsługa jachtu

3. Teoria żeglowania

4. Locja

5. Ratownictwo

6. Teoria manewrowania

7. Meteorologia

8. Podstawowe zasady ochrony wodnego środowiska naturalnego.

UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE:

1. Eksploatacja jachtu śródlądowego

2. Prace bosmańskie

3. Wykonywanie manewrów jachtem (manewry podstawowe oraz manewry dodatkowe)

Zajęcia na jachtach rozpoczynać się będą o godzinie 9 i będą trwały (z godzinną przerwą na obiad) co najmniej do godziny 20. W ciągu dnia podczas żeglowania zaplanowano na każdym z jachtów grupowe zajęcia praktyczne i grupowe zajęcia teoretyczne oraz codzienne konsultacje indywidualne. Uczestnicy podzieleni na wachty ( nawigacyjną, pokładową, kambuzową) samodzielnie wykonywać będą manewry i prace konieczne do wykonania na jachcie żaglowym płynącym w rejsie długodystansowym. Sami zadbają o porządek i samodzielnie przygotują posiłki z produktów dostarczonych przez organizatora. Nabyte podczas rejsu żeglarskie umiejętności praktyczne i wiedza teoretyczna zostaną zweryfikowane podczas wewnętrznego pisemnego egzaminu oraz udziału jachtów w rozgrywanych na koniec rejsu

regatach.

Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych kosztów projektu:

Koszty projektu zostały zaplanowane na poziomie niezbędnego minimum gwarantującym jednak właściwą realizację projektu

i sprowadzają się jedynie do kosztów merytorycznych, niemożliwych do poniesienia przez organizatora. Dofinansowanie z Budżetu Obywatelskiego wynosi 149 995zł,( tj.72.16% wartości planowanego budżetu projektu). Wkład własny niefinansowy organizatora wynosi 57 860zł ( tj.27.84% wartości planowanego budżetu projektu). Całkowita wartość realizacji planowanego projektu wynosi 207 855 zł ( 100%)

1. Wynagrodzenie sterników, umowa o dzieło niematerialne (8 osóbx14dnix120zł)=13440zł

Na każdym z jachtów konieczne jest zatrudnienie 1 sternika. W sumie w skali projektu daje to 8 umów o dzieło niematerialne ze

sternikami. Sternikami będą osoby z niezbędnymi kwalifikacjami oraz bogatym doświadczeniem -a na ich barkach spoczywać

będzie odpowiedzialność za załogę złożoną każdorazowo z 8 uczestników oraz wolontariusza i sprzęt. Będą prowadzić codziennie zajęcia praktyczne, zajęcia teoretyczne oraz konsultacje indywidualne. Sternicy mają w praktyce nienormowany czas pracy (dyspozycyjność całodobowa), jednakże jako podstawę kalkulacji przyjęto 12h/dziennie. Przy takiej odpowiedzialności za niepełnosprawnych uczestników, za jacht i wyposażenie wynagrodzenie nie jest wygórowana.Planowane zatrudnienie na umowę o dzieło w ocenie organizatora jest zasadne, ponieważ wykonywana praca sterników jest dziełem niematerialnym i wymaga opracowania przez sterników indywidualnych, autorskich metod szkolenia niepełnosprawnych uczestników. Organizator zamawia wykonanie dzieła niematerialnego polegającego na:stworzeniu i realizacji autorskich edukacyjnych programów żeglarskich na potrzeby projektu.( opracowanych zgodnie z wymogami i wytycznymi

Polskiego Związku Żeglarskiego). Zajęcia obejmują wykłady z teorii żeglowania , oraz naukę podstawowych umiejętności żeglarskich na wodzie (umiejętność:kierowanie jachtem na żaglach i na silniku, zwroty względem wiatru, komendy, organizacja rejsu,terminologii żeglarskiej, ceremoniału żeglarskiego, nauka wiązania węzłów, nauka szant, tp. ) Nabyte przez uczestników umiejętności, będą wykorzystywane do bezpośredniego żeglowania przez uczestników, na różnych stanowiskach w wachtach pokładowych, nawigacyjnych, kambuzowych, podczas samodzielnego żeglowania na jachtach żaglowych.W umowach o dzieło będą określone warunki realizacji zamawianego dzieła niematerialnego. Rachunek przedstawiany przez Wykonawcę, po wykonaniu dzieła zawiera w swej treści akapit umożliwiający Zamawiającemu potwierdzenie wykonania dzieła niematerialnego, oraz właściwe zgodne z warunkami umowy jego wykonanie ,( ,,uwagi i usterki”) stanowiący integralna część rachunku. W/w akapit jest uważny przez Zamawiającego za wystarczający do odbioru dzieła i daje możliwość oceny jakości wykonanego dzieła,oraz nie wymaga sporządzania oddzielnych protokołów odbioru dzieła niematerialnego, którym jest stworzenie i realizacja autorskich, edukacyjnych programów na potrzeby projektu. Forma zatrudnienia sterników na umowę o dzieło była uznana za prawidłową i akceptowaną przy realizacji oraz rozliczaniu podobnych projektów. Poniesienie kosztu wynikające z doświadczeniem organizatora jest niezbędne do właściwej realizacji projektu

2.Wyżywienie uczestników projektu(80osóbx14dnix60zł)=67200zł

Za dzienną stawkę żywieniową (przy uwzględnieniu również indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych-indywidualne diety uczestników) przyjęto 60 zł. W ramach tej kwoty zakupione zostaną produkty na posiłki przygotowywane samodzielnie przez uczestników na jachtach oraz opłacone zostanie korzystanie z usług gastronomicznych w portach. Poniesienie kosztu wynikające z doświadczeniem organizatora jest niezbędne do właściwej realizacji projektu

3. Paliwo i olej do silników jachtowych, nauka manewrów jachtem na silniku(8 jachtówx14dnix5zł/lx 8l/dz)=4480zł

Poniesienie kosztu zakupu mieszanki paliwowej do silników pomocniczych na jachtach, jest niezbędne celem

realizacji szkolenia.

4.Ubezpieczenie uczestników projektu(80 osóbx8zł)=640zł

Poniesienie kosztu wynikające z doświadczeniem organizatora jest niezbędne.

5.Zakup środków agd(płyn do mycia naczyń,ręczniki papierowe, papier toaletowy, worki na śmieci, itp) (80 osób x 10 zł) =800zł

Poniesienie kosztu wynikające z doświadczeniem organizatora jest niezbędne.

6. Czarter jachtów kabinowych (8 jachtów x 14 dni x 560/doba= 62720zł

Do realizacji rejsów planujemy wynajęcie 8 jachtów, które gwarantują uczestnikom właściwe warunki socjalno-bytowe. W celu prawidłowej organizacji szkolenia do rejsów, zostaną wynajęte jachty z kompletnym wyposażeniem i silnikami pomocniczymi (obowiązuje zakaz wchodzenia do portu jachtu na żaglach). Na każdym jachcie popłyną 2 osoby z kadry i 8 beneficjentów. Cena 560zł/doba(brutto) została wynegocjowana z armatorem i jest adekwatna do gwarantowanego serwisu technicznego na szlaku wodnym, standardu jachtów oraz ich

wyposażenia, zapewniającego właściwy standard warunków dla sprawnych i niepełnosprawnych uczestników rejsów. Wynajęcie jachtów o ogólnym bilansie (w ocenie organizatora) jest bardzie opłacalne niż ich posiadanie. Organizator nie ponosi kosztów inwestycyjnych zakupu jachtów, nie ponosi również całorocznych kosztów związanych z eksploatacją, bieżącymi naprawami, serwisem jachtów, silników, wyposażenia, instalacji jachtowych, opłat za zimowanie, zatrudnianiem osób do ich nadzoru.

7.Ubezpieczenie organizatora kalkulacja indywidualna Ubezpieczyciela PZU S.A = 396zł

Poniesienie kosztu wynikające z doświadczeniem organizatora jest niezbędne.

Wycena pracy wolontariuszy, pracy społecznej członków, oraz wartość bezumownego użyczenia sprzętu i pomieszczeń. Wartość ogółem= 57 860zł

Wolontariat

1.Koordynator projektu- umowa wolontariatu 12m-cyx40hx15zł=7200zł

Planujemy zatrudnienie koordynatora zadania, który zajmie się wszystkimi sprawami organizacyjnymi zadania. Przez cały okres trwania projektu( od rozpoczęcia rekrutacji do zakończenia rozliczania zadania) będzie odpowiedzialny za jego powodzenie(za: promocję, rekrutację beneficjentów, kadry oraz wolontariuszy, za podpisywanie umów, za prawidłowy przebieg warsztatów, bieżącą sprawozdawczość, nadzór nad rozliczeniami projektu, bieżącą ewaluacja zadania oraz opracowanie wyników ewaluacji i sporządzenie sprawozdania. Taka liczba zadań będzie wymagała zaangażowania w wymiarze co najmniej 40 godzin miesięcznie Poniesienie kosztu wynikające z doświadczeniem organizatora jest niezbędne do właściwej realizacji projektu

2.Księgowość -um. wolontariatu 2mcex40złx15zł.=1200zł

Zadaniem księgowej będzie bieżące rozliczanie zadania. Poniesienie kosztu wynikające z doświadczeniem organizatora jest niezbędne do właściwej realizacji projektu

3. Wolontariusze, umowa wolontariatu- 8rejsów(1 osobax14dnix12hx15zł)=20160zł

Wolontariuszami będą osoby z niezbędną wiedzą z dziedziny żeglarstwa oraz doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Będzie do nich należało współprowadzenie szkoleń (praktycznych oraz teoretycznych) oraz dodatkowo wspieranie osób niepełnosprawnych w bieżących potrzebach. Ich dzień pracy trwał będzie aż 12 godzin -będą pomagać m.in.: przy obsłudze jachtu w wypadku nagłego załamania pogody na akwenie, załadunku bagaży i wózków na jachty, zakupach żywności i sprawach higieniczno-sanitarnych (niemożliwych do samodzielnego wykonania dla osób niepełnosprawnych) przy przygotowaniu posiłków, przemieszczaniu się po jachcie oraz poza nim, pomoc w obsłudze urządzeń jachtowych np. kładzenia masztu, pracach bosmańskich niemożliwych do wykonania przez uczestników, itp. Są niezbędni dla prawidłowej realizacji projektu. Poniesienie kosztu wynikające z doświadczeniem organizatora jest niezbędne do właściwej realizacji projektu

4. Zaopatrzeniowiec- um.wolontariatu 61dnix 8hx15zł=7200zł.

Zakup i dostarczenie zamówionych artykułów żywnościowych na jachty cumujące w portach na akwenie jezior mazurskich Poniesienie kosztu wynikające z doświadczeniem organizatora jest niezbędne.

Praca społeczna członków

5.Organizacja ceremoniału ,,chrztu żeglarskiego", 4 ceremonie(6osóbx10hx15zł)=3600zł

przygotowanie wizyty Neptuna wraz z dworem, przygotowanie scenografii, strojów, akcesoriów do prób dla uczestników, "aktów chrztu" oraz oprawy artystycznej. Poniesienie kosztu wynikające z doświadczeniem organizatora jest niezbędne do właściwej realizacji projektu

6.Informatyk-prowadzenie i aktualizacja strony z projektem, um.wolontariatu, 8mcyx20hx15zł=2400 zł

Poniesienie kosztu wynikające z doświadczeniem organizatora jest niezbędne.

Bezumowne użyczenia

6.Pomieszczenie biurowe- 5 m-cy x 1500 zł=7500zł

Pomieszczenie posiada zawiera bezpłatny dostęp do sieci internetowej, energii elektrycznej, meble i sprzęt biurowy. Pomieszczenie jest niezbędne m.i.n z uwagi na obowiązek właściwego zabezpieczenia danych osobowych uczestników i kadry, oraz kompletnej dokumentacji projektowej. Poniesienie kosztu wynikające z doświadczeniem organizatora jest niezbędne.

7. Stronę internetową projektu- 2000 zł.

Kalkulacja administratora serwera. Poniesienie kosztu wynikające z doświadczeniem organizatora jest niezbędne.

8.Samochód zaopatrzenia, 3mcex3000zł=9000zł

Poniesienie kosztu wynikające z doświadczeniem organizatora jest niezbędne.

Opis spodziewanego przez Wnioskodawcę oddziaływania projektu

Ocena oddziaływania projektu, tj. ocena jego długoterminowych konsekwencji, wykraczających poza natychmiastowe efekty dla beneficjentów ostatecznych projektu:.

Zakładamy, iż oddziaływanie projektu na uczestników poprzez zrealizowane, zaplanowane we wniosku działania będzie trwałe, będzie również zauważone przez społeczeństwo i środowisko osób z niepełnosprawnościami na miasta Otwocka i w regionie.

Uczestnicy poprzez udział w projekcie:

-zwiększą swoją samodzielność zawodową i społeczną

-zwiększą swoją motywację do dalszej edukacji żeglarskiej, celem zdobycia stopni i patentów żeglarskich,

uprawnień sędziowskich umożliwiających podjęcie pracy zarobkowej w żeglarstwie. Być może nauczą się nowego zawodu z

którym zechcą związać swoją przyszłość zawodową.

-zwiększą swoją aktywność społeczną, nawiążą nowe kontakty i przyjaźnie, otworzą się na nowych ludzi

"wyjdą" z izolacji jaka często towarzyszy niepełnosprawności, nawiążą nowe znajomości również w środowisku sprawnych

żeglarzy.

-zaprezentują społeczeństwu i środowisku żeglarskiemu w kraju, możliwość uprawiania żeglarstwa przez

osoby z różnymi niepełnosprawnościami.

-przyczynią się do promocji żeglarstwa osób z niepełnosprawnościami.

-przyczynią się do zmiany opinii i stereotypowego wizerunku osób z niepełnosprawnościami

funkcjonujących w społeczeństwie

-zaznaczą stałą obecność żeglarzy z niepełnosprawnościami,

-nauczą się odpowiedzialności za swoje działanie w grupie.

-nauczą się podstaw ratownictwa, bezpieczeństwa na wodzie i nad wodą, obowiązujących w żeglarstwie

przepisów.

-pokonają bariery mentalne, ograniczające ich aktywny udział w życiu społecznym i zawodowym.

-poznają piękno Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, oraz jej problemy ekologiczne i konieczność ochrony jej

unikatowej przyrody.

-udowodnią jaki pozytywny wpływ na wzrost aktywizacji społecznej i rehabilitację społeczną osób

niepełnosprawnych stwarza możliwość obcowania z naturą i żeglarstwo.

-zwiększą swoje osobiste możliwości, pewność siebie.

-nastąpi wzrost świadomości, umiejętności i zadowolenia.

-nauczą się podstaw żeglarstwa w stopniu umożliwiającym im w przyszłości samodzielne prowadzenie

jachtów.

-nauczą się podejmowania decyzji i odpowiedzialności za nie, oraz za załogę na pokładzie jachtu.

-poprawią swoją aktywność, sprawność fizyczną oraz ogólny stan zdrowia.

Wystąpi tu pozytywne budowanie relacji międzyludzkich.

Doświadczenia organizatora, wynikające ze zrealizowanych w latach ubiegłych projektów dowodzą , że osoby które zdobyły uprawnienia żeglarskie i motorowodne , aktywnie włączają się w statutowe działania stowarzyszenia w ciągu całego roku.

W konsekwencji wartość dodana zadania może mieć większe znaczenie społeczne, niż samo przeszkolenie grupy beneficjentów

7. Szacunkowy kosztorys

149995 PLN

Załączniki


Skontaktuj się z Nami

Adres

Urząd Miasta Otwocka
Armii Krajowej 5
05-400 Otwock

Telefon

22 779-20-01 w. 104